eToro PI Spotlight: triangulacapital

In this video, @felixfallax takes a look at one of eToro’s most copied PIs, namely triangulacapital aka Pietari Laurila.